Thursday, July 18
Shadow

Addu’ar istikhara da hausa

Addu’ar Istihara da rubutun Hausa muka kawo muku a wannan rubutu dan saukin karantawa da neman tarayya a cikin ladar wannan aiki.

Ga yadda za a ce addu’ar Istikhara a Hausa:

Addu’ar Istikhara na Hausa

“Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma inni astakhiruka bi’ilmika, wa astaqdiruka bi qudratika, wa as’aluka min fadlika al-‘azimi, fa innaka taqdiru wa la aqdiru, wa ta’lamu wa la a’lamu, wa anta ‘allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta’lamu anna hadha-l-amra [name the matter] khayrun li fi dini wa ma’ashi wa ‘aqibati amri (or: ‘ajili amri wa ajilihi) faqdirhu li wa yas-sirhu li thumma barik li fihi. Wa in kunta ta’lamu anna hadha-l-amra [name the matter] sharrun li fi dini wa ma’ashi wa ‘aqibati amri (or: ‘ajili amri wa ajilihi) fasrifhu anni wa asrifni anhu waqdir li al-khayra haythu kana thumma ardini.

Ma’ana

_”Ya Allah, na neman shawara daga gareka ta hankali da ikhlas, da na dacewa daga fadankaka, na son daga maki na musamman da na girma. Kawai Ka san a daidaita ka san kuma muka san, kuma kai ne da Allah yana da al’adu da misalai. Allah idan ka san wannan al’adu (makamancin dama a cikin girmamawa) ya fi dini da halal, baka da nasara don ci gaba da shi ko don zama ga wani ayyukan, sai dai ka yada ko da yake mai alhakin ‘adabin wurin halin wata da yake da iko kafin ya zo in ka daurewa shi.”

Karanta Wannan  Bayanin yadda ake sallar istikhara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *