Sunday, July 21
Shadow

Istahara

Addu’ar istikhara da hausa

Istahara
Addu'ar Istihara da rubutun Hausa muka kawo muku a wannan rubutu dan saukin karantawa da neman tarayya a cikin ladar wannan aiki. Ga yadda za a ce addu'ar Istikhara a Hausa: Addu'ar Istikhara na Hausa "Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika, wa astaqdiruka bi qudratika, wa as'aluka min fadlika al-'azimi, fa innaka taqdiru wa la aqdiru, wa ta'lamu wa la a'lamu, wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha-l-amra [name the matter] khayrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri (or: 'ajili amri wa ajilihi) faqdirhu li wa yas-sirhu li thumma barik li fihi. Wa in kunta ta'lamu anna hadha-l-amra [name the matter] sharrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri (or: 'ajili amri wa ajilihi) fasrifhu anni wa asrifni anhu waqdir li al-khayra ha...

Bayanin yadda ake sallar istikhara

Istahara
Sallar istikhara wata ibada ce da ake yi domin neman shawara daga Allah (SWT) idan mutum yana cikin ruɗani ko rashin tabbaci game da wani al’amari. Ga cikakken bayani yadda ake yin Sallar Istikhara: Yadda Ake Yin Sallar Istikhara Niyya: Da farko, ka yi niyyar yin Sallar Istikhara don neman shawara daga Allah. Raka’oi Biyu: Ka yi alwala yadda ake yi kafin kowace sallah, sannan ka yi raka’oi biyu na nafila. Tsarin Sallar Istikhara Raka'a ta Farko: Ka karanta Suratul Fatiha. Ka karanta wata sura ko ayoyi daga Al-Qur'ani. Mafi yawan mutane suna karanta Suratul Kafirun. Raka'a ta Biyu: Ka karanta Suratul Fatiha. Ka karanta wata sura ko ayoyi daga Al-Qur'ani. Mafi yawan mutane suna karanta Suratul Ikhlas. Addu’ar Istikhara: Bayan ka k...